Hipoteza Goldbacha: każda liczba parzysta większa od 2 jest sumą dwóch liczb pierwszych. Wikipedia

Wiekszość liczb parzystych da się złożyć z pierwszych na wiele sposobów (patrz poniższy wykres), ale nie wiemy, czy każda choć na jeden sposób.

N osi poziomej jest 200 tys. liczb parzystych, oś pionowa ma zakres: 0-7000. Punkt w prawym, górnym rogu oznaczałby, że jakaś liczba parzysta z okolicy 400000 da się zsumować z dwóch liczby pierwszych na ok. 7000 sposobów.